Yleinen FAQ

Perintätoimistot ja perintä

Minulla on maksuja rästissä, mutta en ole vielä saanut muistutuskirjeitä. Voinko jo tehdä asialle jotakin?

Kyllä voit. Ei kannata jäädä odottelemaan muistutuskirjeitä, sillä jokainen kirje synnyttää lisää kuluja. Jos et pysty heti maksamaan, ota yhteyttä yritykseen tai palveluntarjoajaan, jonka kanssa olet asioinut ja ehdota uutta maksupäivää. Maksuaikaa voi yleensä saada lisää, kunhan vain otat ajoissa yhteyttä ja kerrot tilanteestasi.

Miten perintäprosessi etenee?

Tutustu perinnän vaiheisiin Saitko perintäkirjeen -osiossa. Sieltä saat myös vinkkejä siihen, mitä voit eri vaiheissa tehdä. Yrityksiä koskevaan perintään voit tutustua kohdassa Pk-yritys perinnässä.

Mikä on maksuvaatimus?

Maksuvaatimus on maksukehotuskirje, jonka perintäyhtiö lähettää maksumuistutuksen jälkeen.

Maksuvaatimuksesta selviää velkojan ja perintäyhtiön nimi ja yhteystiedot, velvoite tai sopimus johon velka perustuu, velan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut eriteltyinä, maksutiedot sekä mahdollisuus esittää huomautuksia velan määrästä tai perusteista. Maksuvaatimuksen sisällöstä ja enimmäiskuluista säädetään perintälaissa

Yhdestä kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi laskuttaa lain mukaan

 • 14 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €
 • 24 €, jos pääoma on yli 100 €, mutta enintään 1000 €
 • 50 €, jos saatavan pääoma on yli 1000 €
 • 14 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Toisesta kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi vaatia puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen lainmukaisesta enimmäismäärästä.

Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?

Suoraan ulosottokelpoiset saatavat ovat julkisoikeudellisia maksuja, jotka velkoja voi toimittaa suoraan ulosottoon ilman haastetta ja käräjäoikeuden antamaa velkomustuomiota.

Tällaisia maksuja ovat mm.:

 • verot
 • sakot, pysäköintivirhemaksut, tarkastusmaksut ja muut rangaistusluonteiset maksut
 • kunnan sosiaalihuollon maksu, ks. esimerkit alla
 • kunnan terveydenhuollon maksu, ks. esimerkit alla
 • kunnan jätemaksu
 • kunnan maa-aineslupamaksu
 • kunnan rakennuskaava- tai rakennusvalvontamaksu
 • lukiomaksut
 • lapsille tai nuorille suunnatusta taiteen perusopetuksesta aiheutuvat maksut
 • vapaan sivistystyön oppilaitosmaksut, ks. esimerkit alla
 • ammatillisten oppilaitosten maksut
 • kunnan suorittamat teettämiskustannukset (uhkasakkolain ja rakennuslain perusteella)
 • alastuskunnan jäseniltä perimät maksut
 • koiravero
 • aravalainat (1.1.1994 jälkeen myönnetyt luotot)
 • vakuutusyhtiöiden pakolliset liikennevakuutukset

Esimerkkejä kuntien sosiaalihuollon maksuista

 • päivähoitomaksu
 • kotipalvelumaksu
 • asumispalvelumaksu, kuljetuspalvelumaksu
 • lastensuojelumaksu

Esimerkkejä terveydenhuollon maksuista

 • terveyskeskusmaksu
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • sairaankuljetusmaksu
 • laitoshoitomaksu
 • päiväkirurgian maksu
 • laboratorio- ja röntgentutkimusmaksu
 • hammashoitomaksu
 • työterveyshuollon maksu
 • lääkärintodistusmaksu
 • käyttämättä jätetystä palvelusta perittävät maksu

Vapaan sivistystyön oppilaitokset

 • kansalaisopistot
 • kansanopistot
 • opintokeskukset
 • liikunnan koulutuskeskukset
 • kesäyliopistot

Miksi samasta laskusta on tullut kotiimme kaksi perintäkirjettä, toinen puolisoni ja toinen minun nimelläni?

Sopimus voidaan tehdä useamman henkilön, esimerkiksi molempien puolisoiden nimissä ns. yhteisvastuullisena. Tällaisia yhteisvastuullisia sopimuksia ovat tyypillisesti sähkösopimukset, vuokrasopimukset tai lainasopimukset, ja sen tehneet vastaavat yhdessä sopimukseen liittyvistä maksamattomista maksuista.

Jotta voidaan hyvän perintätavan mukaisesti varmistaa, että kaikki vastuulliset ovat saaneet tiedon maksun laiminlyönnistä, maksukehotukset eli maksumuistutus- tai maksuvaatimuskirjeet osoitetaan jokaiselle henkilöille erikseen.

Maksukehotukset koskevat siis samaa asiaa ja ovat laskunumeroltaan ja -tiedoiltaan täysin identtiset, vain viitenumero on erilainen. Asia on hoidettu, kun lasku maksetaan jommankumman kirjeen maksutiedoilla.

Milloin velan voi siirtää perintätoimistolle?

Velan voi siirtää perintään heti kun maksu on erääntynyt. Ensimmäiseksi asiakasta muistutetaan maksusta maksumuistutuskirjeellä. Perintäyhtiö voi hoitaa perintää laskuttajan puolesta heti maksumuistutuksesta lähtien. Kun asiakkaalla on ollut riittävästi aikaa maksaa lasku tai ilmoittaa sen virheellisyydestä, alkaa varsinainen maksuvaatimuksiin perustuva perintä.

Lowell huolehtii yhä useammin yritysten puolesta koko myyntilaskutuksesta laskun lähettämisestä alkaen. Voit siis saada Lowellista muistutusten sijasta myös ihan tavallisen laskun.

Jos muuttaa ulkomaille, seuraavatko perintäkirjeet myös sinne?

Ulkomaille muutto ei ratkaise maksuongelmia. Perintäyhtiöt lähettävät kirjeensä sinne, missä velallinen kulloinkin asuu, olettaen että niillä on osoitetiedot käytössään. Myös ulosotto voi ulottua ulkomaille.

Mitä tehdä, kun yhteistyö perintätoimiston kanssa ei suju? Mihin voi valittaa perintätoimistojen toiminnasta?

Perintätoimen valvontaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka valvoo rekisteröityjä perintätoimistoja.

Perintälain säännösten noudattamista valvoo puolestaan kuluttaja-asiamies silloin, kun perintä koskee kuluttajia. Henkilökohtaista neuvontaa, ohjeita ja sovitteluapua saat Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvojilta.

Mitä tarkoittaa hyvän perintätavan mukainen vastuullinen suhtautuminen maksujärjestelyihin?

Luottoa antavien yritysten ja organisaatioiden on suhtauduttava myönteisesti esimerkiksi maksuajan pidennyksiin ja maksusuunnitelmiin ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan sovinnolliseen ratkaisu

Laskuttajalla ei ole velvollisuutta suostua asiakkaan ehdotuksiin, mutta myöskään järjestelmällinen kieltäytyminen maksujärjestelyistä ei ole asianmukaista. Käytännössä tapauskohtaisesti arvioidaan, millainen maksujärjestely on kohtuullinen ja realistinen kyseissä tilanteessa.

Takaisin
EI MERKINTÄÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksumuistutuksen tai maksuvaatimusten saamisesta EI seuraa merkintöjä luottotietoihin, paitsi jos kyse on maksamattomista luottokortti- tai osamaksuista. Lue lisää luottokortti- ja osamaksuista FAQ-osiossa.

MERKINTÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta laskusta,

Maksuhäiriömerkintä säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Luottotietoyhtiöt ilmoittavat ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen. Lue maksuhäiriömerkinnästä lisää FAQ-osiossa.

VARATTOMUUSMERKINTÄ LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasian velkojalle (varattomuuseste). Varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Velkoja voi jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon. Lue lisää varattomuusmerkinnästä FAQ-osiossa.