Yleinen FAQ

Velkojan vaihtuminen ja saatavien osto

Sain kirjeen, jossa kerrottiin että velkani on siirtynyt jonkin perintäyhtiön omistukseen. Mitä tämä oikein tarkoittaa?

Velkoja voi myydä saatavansa toiselle osapuolelle, esimerkiksi perintätoimistolle, rahoitusyhtiölle tai rahoitukseen ja saatavien ostoon erikoistuneelle yhtiölle.

Kun velkoja myy saataviaan Lowellille, lähetämme asiasta ilmoituskirjeen velalliselle. Kirjeen tarkoituksena on kertoa velkojanoikeuden vaihtumisesta ja siitä, kuinka velan voi hoitaa.

Velkojan vaihdos ei lisää maksuvelvollisuuttasi eikä heikennä oikeuksiasi. Se ei myöskään vaikuta velasta aiemmin sovittuun maksusuunnitelmaan tai velkajärjestelyn maksuohjelmaan. Merkittävin muutos on luonnollisesti se, että maksat velkaa uudelle velkojalle. Mahdollisuudet velkojen yhdistämiseen sekä maksuista ja kuluista sopimiseen ovat paremmat, kun useamman eri yrityksen velat kuuluvat samalle velkojalle.

Lowellin asiantuntijat ja asiakasneuvojat huolehtivat Lowellin omistamien saatavien perinnästä, velallisten neuvonnasta ja maksujärjestelyistä. Velkojen maksusta voi hyvin usein sopia varsin joustavasti. Kysy, mitä voimme asiassasi yhdessä tehdä! Yhteystiedot löydät täältä.

Mihin saatavien myynti ja osto yrityksiltä toiselle oikein perustuu?

Vanhojen saatavien myynti on yksi yritysten keino hallita luottotappioita ja parantaa kustannustehokkuutta. Myymällä epävarmat saatavat kirjanpidostaan yritykset voivat suunnata voimavaransa omaan liiketoimintaan ja nykyisten asiakkaiden palvelemiseen.

Saatavat myydään osapuolelle, jolle niistä on eniten arvoa, tyypillisesti perintäpalveluihin erikoistuneelle yhtiölle. Ostajan saama hyöty tulee siitä, että suurten saatavamäärien hallinnointiin erikoistuneena sillä on myyjäyritystä paremmat edellytykset pitää yhteyttä velallisasiakkaisiin, ja hakea maksuratkaisua pitkäjänteisesti ja yksilöllisesti velallisen kokonaistilanteen mukaan.

Velallisen asemaa kauppa ei muuta: velkojan vaihtuminen ei heikennä velallisen oikeuksia eikä lisää hänen maksuvelvollisuuttaan. Yleensä saatavien myynti parantaa mahdollisuuksia maksujärjestelyihin ja asian hoitamiseen.

Millaisilla veloilla käydään kauppaa?

Kaupan kohteena ovat erääntyneet saatavat, joita on yleensä yritetty periä huonolla menestyksellä. Tyypillisesti myytävä saatavakanta käsittää useita satoja tai tuhansia saatavia, jotka ovat olleet perinnässä. Hinta muodostuu sen perusteella, miten varmasti asiakkaiden arvioidaan maksavan velkoja.

Mikä taho toimintaa valvoo?

Saatavakantakauppa on kahdenvälinen sopimus, joka perustuu lain velkojalle suomaan oikeuteen siirtää saaviinsa liittyvät oikeudet toiselle osapuolelle. Perintälaki ja hyvä perintätapa sääntelevät velkojen perintää sekä ennen kauppaa että sen jälkeen.

Rekisteröityjä perintäyhtiöitä valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Perintälain noudattamista valvoo puolestaan kuluttaja-asiamies silloin, kun perintä koskee kuluttajia.

Miten velkojan vaihtuminen vaikuttaa velallisen asemaan?

Saatavien myynti ei muuta velallisen asemaa: se ei heikennä velallisen oikeuksia eikä lisää hänen maksuvelvollisuuttaan. Merkittävin muutos on se, että velkaa maksetaan uudelle velkojalle.

Yleensä saatavien myynti parantaa mahdollisuuksia maksujärjestelyistä sopimiseen ja sitä kautta veloista vapautumiseen.

Valtaosa Lowellin ostamista saatavista on ollut jo ennen kauppaa Lowellin perittävänä myyjäyrityksen lukuun eli velan olemassa olo ja Lowellin palvelukanavat ovat velalliselle tuttuja.

Aiheutuuko velkojeni myynnistä minulle lisäkustannuksia?

Velkasi myynti ei aiheuta sinulle lisäkustannuksia. Lowellin tavoitteena on löytää kokonaistilanteesi ja maksukykyysi nähden kestävä maksuratkaisu.

Jos maksusopimukseen ei päästä, perintä jatkuu normaalisti. Perintätoimenpiteistä voi syntyä jonkin verran lisäkuluja. Ne ovat kuitenkin aina perintälain mukaisia, ja niillä on myös lakisääteinen katto. Lue lisää perintäkulujen enimmäismääristä kohdasta Perinnän kulut.

Takaisin
EI MERKINTÄÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksumuistutuksen tai maksuvaatimusten saamisesta EI seuraa merkintöjä luottotietoihin, paitsi jos kyse on maksamattomista luottokortti- tai osamaksuista. Lue lisää luottokortti- ja osamaksuista FAQ-osiossa.

MERKINTÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta laskusta,

Maksuhäiriömerkintä säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Luottotietoyhtiöt ilmoittavat ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen. Lue maksuhäiriömerkinnästä lisää FAQ-osiossa.

VARATTOMUUSMERKINTÄ LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasian velkojalle (varattomuuseste). Varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Velkoja voi jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon. Lue lisää varattomuusmerkinnästä FAQ-osiossa.