Yleinen faq

Perintätoimistojen toiminta

Minulla on maksuja rästissä, mutta en ole vielä saanut muistutuskirjeitä. Voinko jo tehdä asialle jotakin?
Kyllä voit. Ei kannata jäädä odottelemaan muistutuskirjeitä, sillä jokainen kirje synnyttää lisää kuluja. Jos et pysty heti maksamaan, ota yhteyttä yritykseen tai palveluntarjoajaan, jonka kanssa olet asioinut ja ehdota uutta maksupäivää tai maksua useammassa erässä. Maksuaikaa voi yleensä saada lisää, kunhan vain otat ajoissa yhteyttä ja kerrot tilanteestasi.
Olen saanut perintätoimistolta maksukehotuksen. Olenko saanut merkinnän luottotietoihini?

Et ole saanut merkintää. Luottotietoihisi voi tulla merkintä vasta, kun perintä siirtyy oikeudellisen perinnän piiriin. Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko postia -osiossa.

Yksi poikkeus kuitenkin on: jos asiassa on kyse yli 60 päivää myöhässä olevasta kulutusluotosta (esimerkiksi luottokorttimaksusta tai osamaksusta), rahoittaja voi ilmoittaa maksuhäiriöstä suoraan luottotietorekisteriin. Tällaisessakin tapauksessa saat laskusta vähintään yhden maksukehotuskirjeen ennen luottotietomerkintää.

Miten perintäprosessi etenee?
Tutustu perinnän vaiheisiin Saitko postia -osiossa. Sieltä saat myös vinkkejä siihen, mitä voit eri vaiheissa tehdä. Yrityksiä koskevaan perintään voit tutustua kohdassa Pk-yritykset.
Mikä on maksuvaatimus?

Maksuvaatimus on maksukehotuskirje, jonka perintäyhtiö lähettää maksumuistutuksen jälkeen.

Maksuvaatimuksesta selviää velkojan ja perintäyhtiön nimi ja yhteystiedot, velvoite tai sopimus johon velka perustuu, velan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut eriteltyinä, tilisiirtotiedot sekä mahdollisuus esittää huomautuksia velan määrästä tai perusteista.

Yhdestä kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi laskuttaa lain mukaan

 • 14 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €
 • 24 €, jos pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1000 €
 • 50 €, jos saatavan pääoma on yli 1000 €
 • 14 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen
 • Toisesta kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi vaatia puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen lainmukaisesta enimmäismäärästä.
Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?

Suoraan ulosottokelpoiset saatavat ovat julkisoikeudellisia maksuja, jotka velkoja voi toimittaa suoraan ulosottoon ilman käräjäoikeuden velkomustuomiota.

Tällaisia maksuja ovat mm.:

 • verot
 • sakot, pysäköintivirhemaksut, tarkastusmaksut ja muut rangaistusluonteiset maksut
 • kunnan sosiaalihuollon maksu
 • kunnan terveydenhuollon maksu
 • kunnan jätemaksu
 • kunnan maa-aineslupamaksu
 • kunnan rakennuskaava- tai rakennusvalvontamaksu
 • lukiomaksut
 • lapsille tai nuorille suunnatusta taiteen perusopetuksesta aiheutuvat maksut
 • vapaan sivistystyön oppilaitosmaksut
 • ammatillisten oppilaitosten maksut
 • kunnan suorittamat teettämiskustannukset (uhkasakkolain ja rakennuslain perusteella)
 • kalastuskunnan jäseniltä perimät maksut
 • koiravero
 • aravalainat (1.1.1994 jälkeen myönnetyt luotot)
 • vakuutusyhtiöiden pakolliset liikennevakuutukset

Esimerkkejä kuntien sosiaalihuollon maksuista

 • lasten päivähoitomaksu
 • kotipalvelumaksu
 • asumispalvelumaksu, kuljetuspalvelumaksu
 • lasten suojelun maksu

Esimerkkejä terveydenhuollon maksuista

 • terveyskeskusmaksu
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • sairaankuljetusmaksu
 • laitoshoitomaksu
 • päiväkirurgian maksu
 • laboratorio- ja röntgentutkimusmaksu
 • hammashoitomaksu
 • työterveyshuollon maksu
 • lääkärintodistusmaksu
 • käyttämättä jätetystä palvelusta perittävät maksut

Vapaan sivistystyön oppilaitokset

 • kansalaisopistot
 • kansanopistot
 • opintokeskukset
 • liikunnan koulutuskeskukset
 • kesäyliopistot
Perintätoimiston perimä lasku on virheellinen. Mitä voin tehdä?
Jos pidät laskun summaa tai perustetta virheellisenä, ota välittömästi yhteyttä perintäyhtiöön. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeampaa on näyttää toteen mahdollisia virheellisyyksiä. Lindorffissa asia selvitetään mahdollisimman pian laskuttavan yrityksen kanssa. Perinnän toimet keskeytetään reklamaation käsittelyn ajaksi.
Sain perintätoimistolta kirjeen, mutta en ole koskaan saanut alkuperäistä laskua. Mitä voin tehdä?

Voi olla, että ajantasainen osoitteesi ei ole ollut laskuttajan tiedossa tai posti on hukkunut matkalla. Jos olet muuttanut, tarkista, että olet muistanut tehdä ilmoituksen väestörekisteriin. Sinun on hyvä ilmoittaa uudet osoitetietosi myös yrityksille, joilta saat laskuja, sillä niillä ei ole velvollisuutta tietojen varmentamiseen väestörekisteristä.

Ota kuitenkin heti yhteyttä perintäyhtiöön asian selvittämiseksi. Jos alkuperäinen lasku ja maksumuistutus ovat menneet vanhaan osoitteeseesi, sinun on yleensä näissäkin tapauksissa maksettava laskun lisäksi perinnästä syntyneet kulut.

Miksi samasta laskusta on tullut kotiimme kaksi perintäkirjettä, toinen puolisoni ja toinen minun nimelläni?

Sopimus voidaan tehdä useamman henkilön, esimerkiksi molempien puolisoiden nimissä ns. yhteisvastuullisena. Tällaisia yhteisvastuullisia sopimuksia ovat tyypillisesti sähkösopimukset, vuokrasopimukset tai lainasopimukset, ja sen tehneet vastaavat yhdessä sopimukseen liittyvistä maksamattomista maksuista.

Jotta voidaan hyvän perintätavan mukaisesti varmistaa, että kaikki vastuulliset ovat saaneet tiedon maksun laiminlyönnistä, maksukehotukset eli maksumuistutus- tai maksuvaatimuskirjeet osoitetaan jokaiselle henkilöille erikseen.

Maksukehotukset koskevat siis samaa asiaa ja ovat laskunumeroltaan ja -tiedoiltaan täysin identtiset, vain viitenumero on erilainen. Asia on hoidettu, kun lasku maksetaan jommankumman kirjeen maksutiedoilla.

Milloin velan voi siirtää perintätoimistolle?

Hyvän perintätavan mukaan velan voi siirtää varsinaiseen perintään, kun maksu on erääntynyt, siitä on lähetetty vähintään yksi maksumuistutus ja asiakkaalla on ollut riittävästi aikaa maksaa lasku tai ilmoittaa sen virheellisyydestä.

Lindorff tarjoaa yrityksille ja yhteisölle myös laskutus- ja maksumuistutuspalveluja, joten lasku voi tulla Lindorffin hoidettavaksi heti kaupan solmimisen jälkeen.

Voiko perintätoimistolle antaa perittäväksi myös yksityishenkilöiden velkoja?
Lindorff tarjoaa palveluja yritysten ja yhteisöjen lisäksi myös yksityishenkilöille. Jos sinulla on saatava, jonka perimiseksi tarvitset asiantuntijan apua, ota yhteys myynnin yhteyshenkilöihimme.
Jos muuttaa ulkomaille, seuraavatko perintäkirjeet myös sinne?
Ulkomaille muutto ei ratkaise maksuongelmia. Perintäyhtiöt lähettävät kirjeensä sinne, missä velallinen kulloinkin asuu, olettaen että niillä on osoitetiedot käytössään. Myös ulosotto voi ulottua ulkomaille.
Kuinka kauan perintätoimistot voivat periä maksamattomia laskuja? Milloin velat vanhenevat?

Velkoja tai velkojan puolesta asiaa hoitava perintäyhtiö voi periä velkaa niin kauan kuin se vanhenee.

Lopullisesti velka vanhenee 15 vuoden kuluttua käräjäoikeuden velkomustuomiosta tai muusta täytäntöönpanoperusteesta. Poikkeuksia 15 vuoden vanhentumisaikaan ovat tilanteet, joissa velkoja on yksityishenkilö tai joissa velka perustuu rikokseen. Silloin vanhentumisaika on 20 vuotta. Määräaikaa voidaan myös pidentää käräjäoikeuden päätöksellä 10 vuodella, jos velallinen on olennaisesti hankaloittanut velkojan mahdollisuuksia saada maksuja tai on muuten toiminut sopimattomasti.

Huomaathan, että velan lopullinen vanhentumisaika alkaa siis kulua oikeuden antamasta tuomiosta, ei esimerkiksi laskun eräpäivästä tai sen siirtymisestä perintään.

Jos velallista ei lainkaan muistuteta esim. perintäkirjeellä olemassa olevasta velasta, se vanhenee 3 vuoden kuluttua maksun erääntymisestä.

Verot, lakisääteiset vakuutusmaksut sekä muut suoraan ulosottokelpoiset julkisoikeudelliset saatavat vanhenevat lopullisesti 5 vuoden kuluttua maksuunpanovuoden päättymisestä.

Mitä tehdä, kun yhteistyö perintätoimiston kanssa ei suju? Mihin voi valittaa perintätoimistojen toiminnasta?

Perintätoimen valvontaviranomainen on Etelä-Suomen lääninhallitus, joka myöntää toimiluvat perintäpalveluja tarjoaville yrityksille.

Perintälain säännösten noudattamista valvoo puolestaan kuluttaja-asiamies silloin, kun perintä koskee kuluttajia. Henkilökohtaista neuvontaa, ohjeita ja sovitteluapua saat Kuluttajaviraston kuluttajaneuvojalta.

Maksuista sopiminen

Voiko perintätoimiston kanssa sopia maksueristä? Miten suuriin eriin perittävän velan voi jakaa?

Voi sopia – asiat ovat yleensä järjestettävissä kuntoon, kun vain otat perintäyhtiöön yhteyttä. Kerro tilanteestasi ja ehdota maksua useammassa erässä. Tee ehdotus, jonka kanssa pystyt elämään. Erien määrä ja suuruudet ovat useimmiten sovittavissa joustavasti.

Lue lisää kohdassa Maksusuunnitelma.

Mitä tapahtuu, jos maksan maksusuunnitelman erän myöhässä tai se jää maksamatta? Voiko eräpäivää vielä siirtää tai maksaa erästä vain osan?

Jos olet sopinut laskun maksamisesta erissä, etkä noudata sovittuja maksueriä ja eräpäiviä, maksusuunnitelma purkautuu automaattisesti ja jäljellä olevan velan perintä jatkuu. Uusista eräpäivistä ja summista sopiminen ei enää välttämättä onnistu, ainakaan jälkikäteen.

Aina kannattaa kuitenkin kysyä, mitä asiassa voi tehdä! Jos et pysty maksamaan sovitusti, ota hyvissä ajoin yhteyttä ennen maksuerän eräpäivää.

Maksusuunnitelma kannattaa aina sopia sellaiseksi, jonka kanssa pystyt elämään. Lue lisää kohdassa Maksusuunnitelma.

Tuleeko maksuhäiriömerkintä, jos perintätoimiston kanssa tehty maksusopimus purkautuu ja perintätoimisto ilmoittaa vievänsä asian käräjäoikeuteen?

Maksusuunnitelman purkautuminen ei itsessään aiheuta maksuhäiriömerkintää. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että jos maksusuunnitelma on sovittu luottokortti- tai muusta kulutusluotosta, ja suunnitelma purkautuu, yli 60 päivää myöhässä olevasta luotosta voidaan ilmoittaa maksuhäiriömerkintä luottotietoihin heti.

Maksusuunnitelman purkautumisen jälkeen niin kulutusluottojen kuin muidenkin laskujen perintä jatkuu. Kun velalle haetaan maksuvelvollisuuden vahvistavaa tuomiota käräjäoikeudesta, tuomiosta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihisi.

Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko postia -osiossa.

Olen saanut useita perintäkirjeitä, ja haluaisin hoitaa ne kuntoon yhdellä ja samalla kertaa. Voinko sopia eri laskuista yhden maksusuunnitelman?

Maksusuunnitelmat tehdään aina toimeksiantokohtaisesti. Ota yhteyttä asiakaspalveluun sopiaksesi sinulle sopivat maksujärjestelyt.

Jos haluat ensin itse rauhassa selvittää tilannettasi, pyydä yhteenvetoa veloistasi asiakaspalvelustamme tai tilaa se itse täältä. Toimitamme sinulle kirjallisen yhteenvedon Lindorffin hoidossa olevista veloistasi.

Voiko perintätoimiston kanssa sovitun maksusuunnitelman eriä maksaa etukäteen? Miten se vaikuttaa perintäkuluihin?

Maksueriä voi maksaa etukäteen, ja myös koko loppuvelan voi maksaa kerralla. Mitä aiemmin maksat velkasi pois, sitä vähemmän viivästyskorkoa ja maksusuunnitelmasta syntyviä kuluja kertyy. Jos olet sopinut maksusuunnitelman Lindorffin kanssa, ja maksatkin sovittua suuremman summan, muistathan ilmoittaa siitä Lindorffin asiakaspalveluun. Näin asiassa ei jää mitään epäselvää.

Lue lisää kohdassa Maksusuunnitelma.

Ulosotto

Mitä ulosotto tarkoittaa?

Ulosotossa on tavallisimmin kysymys velan eli velkojan saatavan perinnästä. Ulosotto on julkinen viranomainen, jolla on läheiset yhteydet oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynnissä tutkitaan velkojan saatavan oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos oikeuden tuomiota ei vapaaehtoisesti noudateta, se pannaan täytäntöön ulosotossa.

Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus.

Kun maksu tai lasku tulee ulosottoon perittäväksi, ulosottomies lähettää vireilletuloilmoituksen, jossa on maksua koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot. Jos velallinen ei kykene maksamaan saatavaa eikä ota yhteyttä ulosottomieheen sopiakseen vapaaehtoisesta maksusuunnitelmasta, toimenpiteistä päätetään ulosottomiehen hankkimien tietojen perusteella.

Ulosottoviranomainen voi ulosmitata velkaa suoraan palkasta, eläkkeestä tai elinkeinotulosta tai myydä ulosmitattua omaisuutta.

Lue ulosoton kuluista kohdassa Mitä kuluja perinnästä syntyy?

Ovatko perintä ja ulosotto sama asia?

Perintää ovat kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntynyt velka eli velkojan saatava. Perintää harjoittavat laskuttajat ja luotonantajat, perintäpalveluja tarjoavat yritykset sekä julkinen ulosotto.

Laskuttajat, luotonantajat ja perintään erikoistuneet yritykset pyrkivät siihen, että velka tulee maksetuksi vapaaehtoisesti. Jos maksua ei suoriteta vapaaehtoisesti, sille haetaan oikeudesta maksuvelvollisuuden vahvistava tuomio, joka pannaan täytäntöön ulosotossa. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat maksukehotuskirjeiden lisäksi palkan ja omaisuuden ulosmittaaminen.

Tutustu ulosottoon tarkemmin kohdassa Mitä ulosotto tarkoittaa?

Miten pian asia siirtyy perintätoimistolta ulosottomiehelle?
Aikaa perinnän aloittamisen ja ulosottoon siirtämisen välillä kuluu yleensä noin 1,5-3 kuukautta. Sitä ennen maksamattomasta laskusta lähetetään useita maksumuistutus- ja maksuvaatimuskirjeitä. Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko postia -osiossa.
Voiko sama lasku siirtyä ulosotosta perintätoimistoon?

Kyllä voi. Jos ulosotossa ei löydy tuloa eikä omaisuutta velan maksamiseksi, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa asian perintäyhtiölle. Perintäyhtiö voi jatkaa perintää velkojan puolesta maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon, niin pitkään kuin velkaa voi lain mukaan periä tai se tulee maksetuksi.

Katso myös kohta Milloin velat vanhenevat?

Perinnän kulut

Kuka maksaa perintätoimiston käyttämisestä aiheutuvat kulut?

Velallinen maksaa perinnästä aiheutuneet kulut. Oikeus perintäkuluihin perustuu lakiin. Perintälain mukaan velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuneet kohtuulliset kulut, riippumatta siitä, periikö velkaa laskuttaja itse vai perintäyhtiö laskuttajan puolesta.

Kuluja syntyy mm. osoitetietojen tarkistamisesta, rekisteriotteiden hankkimisesta, kirjeiden lähettämisestä, asiakkaiden kanssa neuvottelemisesta, maksusuoritusten seurannasta ja käsittelystä jne.

Mitä kuluja perinnästä syntyy?

Velalliselta perittyjen perintäkulujen määrä riippuu siitä, kuinka pitkälle perintä on edennyt sekä siitä, minkä kokoisesta ja tyyppisestä laskusta on kyse.

Kulut kasvavat edettäessä vapaaehtoisesta perinnästä (perintäkirjeet) oikeudenkäyntivaiheeseen ja mahdolliseen ulosottoon. Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko postia -osiossa.

Vapaaehtoisen perinnän kulut

Kuluttajilta perittävät vapaaehtoisen perinnän kulut on määritelty laissa.

Maksumuistutuksen kulut ovat lakisääteisesti maksimissaan 5 € / muistutus

Maksuvaatimuksen kulut:

Yhdestä kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi laskuttaa lain mukaan

 • 14 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €
 • 24 €, jos pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1000 €
 • 50 €, jos saatavan pääoma on yli 1000 €
 • 14 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen
 • Toisesta kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi vaatia puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen lainmukaisesta enimmäismäärästä.

Saman velan vapaaehtoisesta perinnästä saa laskuttaa kuluja yhteensä

 • enintään 60 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €
 • enintään 120 €, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1000 €
 • enintään 210 €, jos saatavan pääoma on yli 1000 €
 • enintään 51 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eivätkä toimet ole olleet suhteettomia saatavan pääoma huomioiden, velkoja voi vaatia kuluja yli enimmäismäärän.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulujen suuruus määräytyy toisaalta saatavan määrän ja toisaalta asian hoitamisen vaatiman työmäärän mukaisesti.

Oikeudenkäyntikulutaksat tarkistetaan vuosittain oikeusministeriön asetuksella. Kulut kattavat sekä avustajan palkkion että velkojalle syntyneet kulut: mm. puhelin-, postitus- ja kopiokulut:

 • oikeudenkäyntikulu 50 €, jos saatavan pääoma alle 300 € ja asia tavanomainen
 • oikeudenkäyntikulu 80 €, jos saatavan pääoma vähintään 300 € mutta enintään 1000 € ja asia tavanomainen
 • oikeudenkäyntikulu 110 €, jos saatavan pääoma yli 1000 € ja asia on tavanomainen
 • oikeudenkäyntikulu 80 €, jos saatavan pääoma alle 300 € ja asia tavanomaista vaativampi
 • oikeudenkäyntikulu 120 €, jos saatavan pääoma vähintään 300 € mutta enintään 1000 € ja asia tavanomaista vaativampi
 • oikeudenkäyntikulu 160 €, jos saatavan pääoma yli 1000 € ja asia tavanomaista vaativampi
 • oikeudenkäyntikulu 110 €, jos kyseessä tavanomainen häätöasia
 • oikeudenkäyntikulu 160 €, jos kyseessä tavanomaista vaativampi häätöasia

Oikeudenkäyntikuluihin lisätään vaadittaessa velkojan tuomioistuimelle maksama oikeudenkäyntimaksu:

 • oikeudenkäyntimaksu 60 €, jos haastehakemusta koskevat tiedot on toimitettu sähköisesti tuomioistuimeen
 • oikeudenkäyntimaksu 80 €, jos asia on pantu vireille muulla tavalla eli käytännössä paperisella haastehakemuksella

Yllä olevat kulut koskevat riidattomien velkomusasioiden käsittelyä. Jos velan suuruudesta tai perusteesta on kiistaa, ja asia käsitellään tuomioistuimessa normaalina riita-asiana, oikeudenkäyntikulut kasvavat mm. asianajajien palkkioiden vuoksi moninkertaisiksi.

Ulosoton kulut

Ulosotto perii velalliselta maksun jokaisesta ulosottoon suoritetusta rahamäärästä.

Ns. taulukkomaksu riippuu suoritetun summan suuruudesta. Maksu veloitetaan jokaisesta palkan tai eläkkeen ulosmittauksesta tai ulosmitatun omaisuuden myynnistä saadusta kauppasummasta. Sama maksu peritään myös vapaaehtoisista suorituksista, kun velkaa lyhennetään esim. erissä ulosoton kanssa tehdyn maksusuunnitelman mukaisesti.

Ulosoton taulukkomaksut (1.11.2009 alkaen):

Suoritus / ulosottomaksu

 • enintään 14 € = 2,50 €
 • yli 14 € - 27 € = 5 €
 • yli 27 € - 67 € = 7 €
 • yli 67 € - 165 € = 12 €
 • yli 165 € - 335 € = 27 €
 • yli 335 € - 670 € = 56 €
 • yli 670 € - 1 680 € = 84 €
 • yli 1 680 € - 8 400 € = 134 €
 • yli 8 400 € = 210 €

Taulukkomaksun lisäksi ulosmitatun kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun kiinteän omaisuuden pakkohuutokaupasta ulosotto perii kauppasummasta myyntimaksun (kiinteistö ja määräala = 1000 €, asunto-osake ym. = 450 €).

Häätöjen, osamaksutilitysten ja turvaamistoimenpiteiden (takavarikot) täytäntöönpanosta ulosottomaksuna peritään täytäntöönpanomaksu:

 • asuinhuoneiston häätö = 110 €
 • muu häätö = 225 €
 • tilityksestä kun esineen arvo enintään 840 € = 110 €
 • tilityksestä, kun esineen arvo yli 840 € = 225 €

Ulosottomaksua ei veloiteta, kun perittävä velka on elatusapua, uhkasakko tai rangaistus.

Voiko perintätoimisto periä perintäkuluja jälkikäteen, vaikka olen jo maksanut alkuperäiset laskut?
Kyllä voi. Perintäkulujen ja viivästyskoron perintä jatkuu niin kauan, että kaikki maksun myöhästymisestä aiheutuneet kulut tulevat maksetuiksi.
Onko halvempaa maksaa velka perintätoimiston vai ulosoton kautta?

Velkaa on halvempaa maksaa perintäyhtiölle kuin ulosottoon. Perintäyhtiö laskuttaa maksusuunnitelman tekemisestä kuluja, jotka ovat useimmissa tapauksissa pienempiä kuin ulosoton sille maksetusta rahamäärästä perimä taulukkomaksu. Tutustu tarkemmin maksusuunnitelman ja ulosoton kuluihin kohdassa Mitä kuluja perinnästä syntyy?

Lisäksi perinnän eteneminen oikeudenkäynnin kautta ulosottoon kasvattaa huomattavasti maksettavaksi tulevia perintäkuluja. Myös viivästyskorkoa kertyy koko ajalta.

Ainakaan kulujen takia ulosottoa ei kannata jäädä odottamaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa otat yhteyttä perintäyhtiöön ja sovit maksusta, sitä pienemmillä kuluilla asiasta selviät.

Olen maksanut laskun. Miksi joudun maksamaan perintäkuluja, vaikka lasku on jo maksettu?

Perintäkulujen aiheellisuus riippuu siitä, milloin maksu on suoritettu ja perintä aloitettu. Lindorffissa perinnän katsotaan alkavan maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä.

Käytännössä siis jos olet maksanut laskun vasta maksukehotuskirjeen lähettämisen jälkeen (kirjeen päiväyksen jälkeen), laskuttajalle on ehtinyt syntyä ylimääräisiä kuluja maksusi myöhästymisestä. Siksi sinun tulee maksaa vielä kirjeessä ilmoitetut perimiskulut ja viivästyskorot kirjeen viite- ja tilitietoja käyttäen, vaikka alkuperäinen summa olisikin jo maksettu.

Tutustu tarkemmin näihin tilanteisiin Saitko postia –osioissa.

Maksuhäiriömerkintä ja luottotiedot

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta laskusta,

 • josta tuomioistuin on antanut tuomion
 • jonka ulosottoperinnässä ulosottomies on todennut velallisen varattomaksi
 • tai kulutusluotosta, joka on viivästynyt yli 60 päivää ja josta kulutusluoton myöntäjä on ilmoittanut luottotietorekisterinpitäjälle (esim. luottokortin peruutus, osamaksun laiminlyönti).

Maksuhäiriömerkintä rekisteröidään luottotietorekisteriin, jossa tieto säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Dun & Bradstreet Finland. Asiakastieto ilmoittaa ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen.

Kulutusluottoa koskeva maksuhäiriö (luottokortin peruutus, osamaksun tai tili- tai kertaluottomaksun laiminlyönti)

 • Edellyttää, että velkoja lähettää velalliselle kirjallisen maksukehotuksen, jossa muistutetaan luottotietomerkinnän mahdollisuudesta, jos maksua ei suoriteta. Maksukehotus on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä. Maksun on oltava viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä.
 • Säilytysaika 2 vuotta.

Velkomustuomio (käräjäoikeuden tuomio, jossa vahvistetaan velallisen maksuvelvollisuus)

 • Säilytysaika 3 vuotta. Aika voi lyhentyä 2 vuoteen, jos velka maksetaan, eikä henkilöllä ole luottotiedoissa muita merkintöjä. Säilytysaikaan voi itse vaikuttaa toimittamalla todisteen velan maksamisesta Suomen Asiakastiedon kuluttajaneuvontaan. Toisaalta säilytysaika pitenee 4 vuoteen, jos henkilölle tulee voimassaoloaikana uusi maksuhäiriömerkintä.
 • Tietyt julkiset maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman käräjäoikeuden tuomiota. Niiden laiminlyönnistä maksuhäiriömerkintä seuraa vasta, jos asiakas ei lyhennä velkojaan ulosotossakaan. Lue lisää kohdassa Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset maksut?

Ulosotossa todettu varattomuus, ns. varattomuusmerkintä (todetaan ulosottomenettelyssä)

 • Ulosotosta seuraa luottotietomerkintä vain siinä tapauksessa, että henkilöltä ei löydy varoja velkojen lyhentämiseen tai henkilöä ei tavoiteta.
 • Säilytysaika 3 vuotta. Aika voi lyhentyä 2 vuoteen, jos velka maksetaan, eikä henkilöllä ole luottotiedoissa muita merkintöjä. Säilytysaikaan voi itse vaikuttaa toimittamalla todisteen velan maksamisesta Suomen Asiakastiedon kuluttajaneuvontaan. Toisaalta säilytysaika pitenee 4 vuoteen, jos henkilölle tulee voimassaoloaikana uusi maksuhäiriömerkintä.
 • Suppeassa ulosottomenettelyssä todettu varattomuus poistetaan rekisteristä heti kun velka maksetaan ja velkoja ilmoittaa tiedon maksusta luottotietoyhtiöön.

Velkajärjestely

 • Tuomioistuimessa määrätty velkajärjestely tai yhdessä velkojien kanssa sovittu vapaaehtoinen velkajärjestely.
 • Velkajärjestelymerkinnät säilyvät 2 vuotta tai siihen asti, kun maksuohjelma päättyy.

Pakkohuutokaupat

 • Kuulutusrekisteriin tallennetut pakkohuutokaupat.
Mikä on varattomuusmerkintä?

Varattomuusmerkintä on yksi luottotietoihin rekisteröitävästä maksuhäiriömerkinnästä. Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi. Ulosoton toteamasta varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin.

Ulosotto palauttaa asian velkojalle tai velkojan puolesta velkaa perivälle perintäyhtiölle. Ne voivat jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon.

Lue lisää kohdassa Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Kuinka monta perintäkirjettä tulee ennen kuin luottotietoni menevät?

Ennen luottotietomerkintää laskuttaja, perintäyhtiö sekä viranomaiset lähettävät useimmiten useita kirjeitä, ja sinulla on monta tilaisuutta ottaa yhteyttä ja sopia laskun maksamisesta esimerkiksi useammissa maksuerissä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että yli 60 päivää erääntyneenä olleesta kulutus-, osamaksu-, tili- tai luottokorttiluotosta voidaan ilmoittaa kulutusluottohäiriömerkintä luottotietoihin heti.

Luottotietoyhtiö rekisteröi ensimmäisen merkinnän yleensä, kun käräjäoikeus on antanut siitä velkomustuomion. Tällöin olet saanut vähintään yhden, mutta useimmiten ainakin kolme maksukehotuskirjettä sekä haasteen tiedoksesi. Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko postia -osiossa.

Milloin perintätoimisto ilmoittaa merkinnän luottotietoihin?

Perintäyhtiö ei ilmoita kuluttajia koskevia luottotietomerkintöjä luottotietorekisteriin. Luottotietoyhtiö rekisteröi maksuhäiriömerkinnän maksamattomasta laskusta,

 • josta tuomioistuin on antanut tuomion
 • jonka ulosottoperinnässä ulosottomies on todennut velallisen varattomaksi
 • tai kulutusluotosta, joka on viivästynyt yli 60 päivää ja josta kulutusluoton myöntäjä on ilmoittanut luottotietorekisterinpitäjälle (esim. luottokortin peruutus, osamaksun laiminlyönti).

Lue maksuhäiriömerkinnästä tarkemmin kohdassa Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Miten maksuhäiriömerkintä siirtyy luottotietoihin?

Luottotietoyhtiö kokoaa kuluttajia koskevia maksuhäiriötietoja käräjäoikeuksista, ulosottoviranomaisilta sekä kulutusluottoa myöntäneiltä rahoitus- ja korttiyhtiöiltä.

Lue lisää aiheesta Saitko postia -osiossa sekä kohdassa Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Menevätkö luottotiedot, jos tekee perintätoimiston kanssa maksusuunnitelman ja noudattaa sitä?

Maksusuunnitelman sopimisesta ei tule maksuhäiriömerkintää. Päinvastoin – maksueristä sopiminen on keino välttää perinnän jatkuminen ja käräjäoikeuden tuomiosta seuraava maksuhäiriömerkintä. Huomaathan kuitenkin, että jos asia on ehditty siirtää haastehakemuksella oikeuden käsiteltäväksi, maksusuunnitelman tekeminen ei enää estä tuomiota ja siitä seuraavaa maksuhäiriömerkintää.

Ota siis ajoissa yhteyttä perintäyhtiöön! Lindorffin kanssa voit sopia omaan tilanteeseesi sopivan maksusuunnitelman.

Lue lisää kohdassa Maksusuunnitelma.

Olen saanut perintäkirjeitä, mutta luottotietoni ovat kunnossa. Voivatko vanhat perintäasiat vaikuttaa uuden luoton, puhelimen tai vuokra-asunnon saamiseen?

Jos et ole saanut maksuhäiriömerkintää ja luottotietosi ovat kunnossa, perintäkirjeillä ei ole vaikutusta, kun asioit muiden yritysten tai esimerkiksi kunnan kanssa. Maksuviivästyksiä ei rekisteröidä yleisiin rekistereihin, ja ne ovat vain velkojan tiedossa.

Huolehdithan kuitenkin, että maksat perinnässä olevat laskut ajoissa välttyäksesi luottotietomerkinnöiltä. Tutustu tarkemmin perinnän vaiheisiin Saitko postia -osiossa.

Menevätkö luottotiedot, jos laina tai pikavippi menee perintätoimiston perittäväksi?

Eivät mene, velan siirtyminen perintäyhtiön perittäväksi ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietoihin.

Luoton myöntänyt rahoitusyhtiö, luottokorttiyhtiö tai pikaluottofirma voi kuitenkin ilmoittaa luottotietorekisteriin maksamattomasta luotosta, joka on yli 60 päivää myöhässä ja josta on lähetetty vähintään yksi maksukehotus.

Lue maksuhäiriöistä tarkemmin kohdassa Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Menettääkö myönnetyt luotot tai kortit, jos saa maksuhäiriömerkinnän?

Maksuhäiriömerkintä ei yleensä vaikuta jo aikaisemmin sovittuihin ja voimassa oleviin luottoihin, mutta se voi vaikuttaa siihen, että et enää saa uutta luottoa tai luottokorttia.

Lue maksuhäiriöistä tarkemmin kohdassa Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Voiko alaikäinen menettää luottotietonsa?
Kyllä, sillä 15-18 -vuotiaan henkilön luottotietoihin voidaan merkitä ulosoton toteama varattomuus eli varattomuusmerkintä. Muita luottotietomerkintöjä alaikäisille ei saa rekisteröidä.
Mistä tietää, että luottotietoihin on tullut merkintä tai että luottotiedot ovat taas kunnossa?

Voit tarkistaa omat luottotietosi Suomen Asiakastiedon maksullisesta internet-palvelusta tai maksutta kerran vuodessa lähettämällä kirjallisen tarkistuspyynnön. Voit tulostaa tarkistuspyynnön suoraan Suomen Asiakastiedon sivuilta. Saamastasi otteesta näet, onko sinulla maksuhäiriöitä, mistä ne ovat tulleet ja kuka tietojasi on kysynyt.

Kun ensimmäinen maksuhäiriö merkitään luottotietoihisi, luottotietoyhtiö lähettää siitä ilmoituksen kotiisi. Kirjeessä kerrotaan mm., kuinka kauan tieto säilyy rekisterissä.

Mitä seurauksia luottotietomerkinnästä voi olla?

Monet yritykset ja yhteisöt arvioivat asiakkaan luotettavuutta maksajana luottotietojen perusteella. Maksuhäiriömerkintä estää usein esimerkiksi luottokortin, osamaksuluoton tai vuokra-asunnon saamisen tai tuotteen tilaamisen laskua vastaan vaikkapa verkosta.

Luottotietomerkintä hankaloittaa myös puhelinliittymän avaamista tai sähkö- tai vakuutussopimuksen tekemistä. Näissä tapauksissa yritykset yleensä edellyttävät ennakko- tai vakuusmaksua, jos asiakkaalla on luottotietomerkintöjä.

Merkintä voi vaikeuttaa myös työpaikan tai opiskelupaikan saamista, kun hakeudutaan erityistä luotettavuutta edellyttäviin tehtäviin.

Olen maksanut luottotietomerkintään liittyneet laskut pois. Puhdistuvatko luottotietoni samalla?

Maksuhäiriömerkintä säilyy luottotiedoissasi, vaikka oletkin maksanut velan. Ainoastaan merkintä varattomuudesta, joka on todettu ns. suppeassa ulosmittauksessa, poistetaan pyynnöstäsi.

Velan maksaminen voi kuitenkin lyhentää merkinnän säilytysaikaa. Siinäkin tapauksessa, ettei velan maksamisella ole merkitystä säilytysaikaan, tieto voidaan merkitä luottotietoihisi maksuhäiriömerkinnän yhteyteen. Se voi auttaa sinua seuraavan kerran, kun esimerkiksi pankki tai vuokranantaja tarkistaa luottotietosi.

Toimita todiste velan maksamisesta luottotietorekisterinpitäjän eli Suomen Asiakastiedon kuluttajaneuvontaan.

Lue lisää kohdassa Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Näkyykö maksuhäiriömerkintä ulkomailla?
Kyllä. Myös ulkomailla toimivat luottoa myöntävät yritykset ja yhteisöt voivat tarkistaa luottotietosi suomalaisen luottotietoyhtiön rekisteristä.

Saatavien ostotoiminta

Sain kirjeen, jossa kerrottiin että velkani on siirtynyt jonkin perintäyhtiön omistukseen. Mitä tämä oikein tarkoittaa?

Velkoja voi myydä saatavansa toiselle osapuolelle, esimerkiksi rahoitusyhtiölle tai saatavien ostoon erikoistuneelle yhtiölle, kuten Lindorffin suomalaiselle tytäryhtiölle Lindorff Invest Oy:lle (ent. Balancon Assets Oy).

Kun velkoja myy saataviaan Lindorffille, lähetämme asiasta ilmoituskirjeen velalliselle. Kirjeen tarkoituksena on kertoa velkojanoikeuden vaihtumisesta ja siitä, kuinka velan voi hoitaa.

Velkojan vaihdos ei lisää maksuvelvollisuuttasi eikä heikennä oikeuksiasi. Se ei myöskään vaikuta velasta aiemmin sovittuun maksusuunnitelmaan tai velkajärjestelyn maksuohjelmaan. Merkittävin muutos on luonnollisesti se, että maksat velkaa uudelle velkojalle. Mahdollisuudet velkojen yhdistämiseen sekä maksuista ja kuluista sopimiseen ovat paremmat, kun useamman eri yrityksen velat kuuluvat samalle velkojalle.

Lindorff ja Lindorffin asiantuntijat ja asiakasneuvojat huolehtivat tytäryhtiön omistamien saatavien perinnästä, velallisten neuvonnasta ja maksujärjestelyistä. Kysy, mitä voimme asiassasi yhdessä tehdä! Yhteystiedot löydät täältä.

Mihin saatavien myynti ja osto yrityksiltä toiselle oikein perustuu?

Vanhojen saatavien myynti on yksi yritysten keino hallita luottotappioita ja parantaa kustannustehokkuutta. Myymällä epävarmat saatavat kirjanpidostaan yritykset voivat suunnata voimavaransa ydinliiketoimintaan ja nykyisten asiakkaiden palvelemiseen.

Saatavat myydään osapuolelle, jolle niistä on eniten arvoa, tyypillisesti perintäpalveluihin erikoistuneelle yhtiölle. Ostajan saama hyöty tulee siitä, että suurten saatavamäärien hallinnointiin erikoistuneena sillä on myyjäyritystä paremmat edellytykset pitää yhteyttä velallisasiakkaisiin, ja hakea maksuratkaisua pitkäjänteisesti ja yksilöllisesti velallisen kokonaistilanteen mukaan.

Velallisen asemaa kauppa ei muuta: velkojan vaihtuminen ei heikennä velallisen oikeuksia eikä lisää hänen maksuvelvollisuuttaan. Yleensä saatavien myynti parantaa mahdollisuuksia maksujärjestelyihin ja asian hoitamiseen.

Millaisilla veloilla käydään kauppaa?
Kaupan kohteena ovat erääntyneet saatavat, joita on yleensä yritetty periä pitkään huonolla menestyksellä. Tyypillisesti myytävä saatavakanta käsittää useita satoja tai tuhansia saatavia, jotka ovat olleet perinnässä useamman vuoden. Hinta muodostuu sen perusteella, miten varmasti asiakkaiden arvioidaan maksavan laskunsa.
Mikä taho tämä toimintaa oikein valvoo?

Saatavakantakauppa on kahdenvälinen sopimus, joka perustuu lain velkojalle suomaan oikeuteen siirtää saaviinsa liittyvät oikeudet toiselle osapuolelle. Perintälaki ja hyvä perintätapa sääntelevät velkojen perintää sekä ennen kauppaa että sen jälkeen.

Perintäyhtiöitä valvoo Etelä-Suomen lääninhallitus, joka myöntää toimiluvat alalla toimiville yrityksille. Perintälain noudattamista valvoo puolestaan kuluttaja-asiamies silloin, kun perintä koskee kuluttajia.

Miten velkojan vaihtuminen vaikuttaa velallisen asemaan?

Saatavien myynti ei muuta velallisen asemaa: se ei heikennä velallisen oikeuksia eikä lisää hänen maksuvelvollisuuttaan. Merkittävin muutos on se, että velkaa maksetaan uudelle velkojalle.

Yleensä saatavien myynti parantaa mahdollisuuksia maksujärjestelyistä sopimiseen ja sitä kautta veloista vapautumiseen. Esimerkiksi Lindorffin tytäryhtiön Lindorff Investin saatavista joka viidennestä sovitaan vuosittain vapaaehtoinen maksujärjestely.

Valtaosa Lindorffin ostamista saatavista on ollut jo ennen kauppaa Lindorffin perittävänä myyjäyrityksen lukuun eli velan olemassa olo ja Lindorffin palvelukanavat ovat velalliselle tuttuja.

Aiheutuuko velkojeni myynnistä minulle lisäkustannuksia?

Velkasi myynti ei aiheuta sinulle lisäkustannuksia. Lindorffin tavoitteena on löytää kokonaistilanteesi ja maksukykyysi nähden kestävä maksuratkaisua.

Jos maksusopimukseen ei päästä, perintä jatkuu normaalisti. Perintätoimenpiteistä syntyy toki sinulle jonkin verran lisäkuluja. Ne ovat kuitenkin aina perintälain mukaisia, ja niillä on myös lakisääteinen katto. Lue lisää perintäkulujen enimmäismääristä.

PERINNÄN KESKEYTTÄMINEN

Miten voin keskeyttää perinnän ja missä perinnän vaiheessa?

Voit keskeyttää perinnän tekemällä pyynnön kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla esimerkiksi sähköpostitse. Pyyntö voidaan tehdä missä tahansa vapaaehtoisen perinnän vaiheessa, edellyttäen että saatava on kokonaisuudessaan erääntynyt.

Koskeeko velallisen oikeus keskeyttää perintä myös päätöksellistä, kertaalleen ulosotosta palautunutta saatavaa?

Velallisen oikeus keskeyttää perintä koskee myös päätöksellisiä saatavia. Mahdollisuus keskeytykseen koskee kaikkia vapaaehtoisen perinnän toimenpiteitä. Perinnän vaiheella ei tässä suhteessa ole merkitystä

Koskeeko säädös velallisen oikeudesta saada keskeyttää perintä sekä kuluttaja- että yrityssaatavien perintää?

Oikeus keskeyttää perintä koskee ainoastaan kuluttajasaatavia.

Voiko tehdä keskeytyspyynnön velasta, joka ei ole vielä erääntynyt kokonaisuudessaan?

Ei voi. Saatavan tulee olla kokonaan erääntynyt.

Voinko tehdä keskeytyspyynnön vuokrasaatavasta, jos vuokrasopimus on edelleen voimassa?

Ei voi. Vuokrasuhteen tulee olla päättynyt, jotta velallisella on oikeus keskeyttää vapaaehtoinen perintä.

Miten tarkkaan minun tulee yksilöidä perinnän keskeytys? Voinko pyytää keskeytettäväksi yleisesti kaikkea mitä sillä hetkellä on perinnässä?

Keskeytyspyynnössä tulee yksilöidä ne saatavat, joiden perinnän pyydät keskeyttämään.

Miksi minulle tulee vielä maksuvaatimuksia, vaikka olen keskeyttänyt perinnän?

Maksuvaatimuksen voi lähettää keskeytyksen jälkeen, mutta tästä maksuvaatimuksesta ei enää saa vaatia lisää perintäkuluja. Keskeytyspyynnöstä huolimatta maksullisenmaksuvaatimuksen saa lähettää mm. saatavan vanhentumisen katkaisutarkoituksessa.

Loppuuko velan perintä kokonaan kun teen keskeytyspyynnön?

Ei. Saatavan perintää voidaan jatkaa vapaaehtoisella perinnällä vaatimatta lisää perintäkuluja tai saatava voidaan siirtää oikeudelliseen perintään keskeytyksestä huolimatta.

Muita usein toistuvia kysymyksiä

Voivatko lapseni joutua velkojeni maksumiehiksi? Periytyvätkö velat?

Perilliset, eli kuolinpesän osakkaat, vastaavat vainajan veloista vain tältä jääneillä varoilla. Velat merkitään perunkirjaan, ja suoritetaan kuolinpesän varoista.

Perillinen voi joutua velkojen maksumieheksi ainoastaan, jos perunkirjoitus laiminlyödään tahallaan, siinä annetaan vääriä tietoja tai salataan tietoja.

Onko laissa määritelty yläraja perintäkuluille?

Kyllä. Perintälain mukaan saman velan vapaaehtoisesta perinnästä saa kuluttajasaatavassa laskuttaa kuluja yhteensä

 • enintään 60 €, jos saatavan pääoma on enintään 100 €
 • enintään 120 €, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1000 €
 • enintään 210 €, jos saatavan pääoma on yli 1000 €
 • enintään 51 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen.

Jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eivätkä toimet ole olleet suhteettomia saatavan pääoma huomioiden, velkoja voi vaatia kuluja yli enimmäismäärän.

Mikä on viivästyskorko?

Viivästyskorko alkaa juosta laskun eräpäivästä. Yleinen viivästyskorko on Euroopan keskuspankin asettama viitekorko + 7 %. Viivästyskorko määritellään kaksi kertaa vuodessa. Tällä hetkellä yleinen viivästyskorko on 7,5 % (1.1.-31.6.2015).

Jos yleinen viivästyskorko on alempi kuin lainalle tai luotolle sovittu korko, viivästysajalta voidaan periä lainan normaalikoron suuruista viivästyskorkoa 180 päivän ajan. Sen jälkeen viivästyskorko laskee näissäkin tapauksissa yleisen viivästyskoron tasolle.

Maksuvaikeuksissa viivästyskorkoa on mahdollista sovitella sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi, painavista ja perustelluista syistä.

Mitä tehdä, jos vanhempi on ostanut jotain alaikäisen lapsen nimissä, jättänyt maksamatta ja laskut ovat menneet perintään? Pitääkö laskut maksaa ja kenen?

Vanhemmalla on lapsensa huoltajana eli edunvalvojana oikeus tehdä lapsen nimissä oikeustoimia. Useimmat sopimukset syntyvät pätevästi vain, jos huoltaja on sen tehnyt tai antanut sille suostumuksensa. Alaikäinen voi itse tehdä vain ikäänsä nähden tavanomaisia oikeustoimia, yli 15-vuotias hieman isompiakin omilla työansioillaan.

Jos sopimus on pätevästi syntynyt, laskua voidaan normaalisti periä. Tyypillisesti asiat liittyvät alaikäisen omistukseen (esim. sähkölaskut, vuokrat, verot) tai ovat vahingonkorvauksia. Lindorffkin perii laskuja alaikäisiltä silloin, kun oikeustoimen on tehnyt holhooja / sillä on holhoojan suostumus tai oikeustoimi on sen luonteinen, että alaikäinen on voinut pätevästi siihen sitoutua.

Väärinkäytöksistä kannattaa ilmoittaa perintäyhtiöön. Lindorffissa tutkitaan mm. saatavan perusteen nojalla, kuka on todellinen velallinen. Jos vanhempi käyttää lapsen nimeä omiin tarkoituksiinsa, kyseessä on rikos, josta voi kääntyä myös poliisin puoleen.

Voinko siirtää perinnän Lindorffilta muulle perintätoimistolle?
Lindorff perii velkaa asiakkaansa, laskulla myyneen tai luottoa antaneen yrityksen tai yhteisön puolesta. Yritys on valinnut Lindorffin saatavien hallinnan palvelukumppanikseen. Asiakas, jolta maksamatonta laskua peritään, ei voi siirtää asian hoitamista toiselle yhtiölle.

Lindorffiin liittyviä kysymyksiä

Mistä Lindorff saa tietoni?
Lindorff saa tietosi asiakkaaltaan, eli laskulla myyneeltä tai luottoa antaneelta velkojalta. Tarkistamme myös osoitetietosi väestörekisteristä sekä perinnän pitkittyessä luottotietosi Suomen Asiakastiedon rekisteristä ja ulosottotietosi ulosottoviranomaisilta.
Miten saan yhteyden Lindorffiin?

Ota meihin yhteyttä

Lindorff Verkkopalvelu

Lindorff Verkkopalvelussa voit tarkistaa velkatilanteesi, maksaa saatavan, siirtää eräpäivää tai tehdä maksusuunnitelman pankkitunnuksillasi. Siirry Lindorff Verkkopalveluun.

Mikäli tarvitset tiedon kaikista Lindorffin hoidossa olevista veloistasi kirjallisesti, voit tilata saldotodistuksen.

Puhelin

Soita meiltä saamassasi kirjeessä ilmoitettuun asiakaspalvelunumeroon tai asiakaspalveluumme 02 2700 300.

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8–20 ja lauantaisin klo 10–15. Puhelun hinta on normaali paikallis- tai kaukopuheluhinta.

Kesällä asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-20 ja perjantaisin klo 8-18. Kesälauantait olemme suljettu.

Chat

Chatissamme voit olla reaaliaikaisessa yhteydessä asiakasneuvojiimme perintään, maksuihin ja maksusuunnitelmiin liittyvissä asioissa. Chat-palvelumme on avoinna arkisin klo 8-17. Siirry Chatiin.

Kuinka nopeasti maksun suoritus näkyy Lindorffissa? Miten vahvistan Lindorffille, että olen maksanut laskun?

Kun maksu on maksettu Lindorffiille, suoritus näkyy Lindorffissa 1-3 pankkipäivää suorituksen jälkeen. Tilanteissa, joissa olet suorittanut maksun alkuperäiselle laskuttajalle tai haluat maksusuorituksesi nopeammin Lindorffin tietoon, toimita meille kuitti suorituksesta.

Toimita kuitti maksusuosituksesta Lindorffin asiakaspalveluun:

 • faksilla: faksinumero (02) 2700 350
 • sähköpostitse (esim. pdf-muodossa): haastemaksut(at)lindorff.fi

Soita vielä asiakaspalveluumme numeroon 02 2700 300 lähettämiesi maksutietojen pikaista vahvistamista varten.

Sähköiseksi kuitiksi käy:

 • verkkopankista tulostettu kuitti pdf-muodossa tai
 • verkkopankkikuitista otettu kuvakaappaus. (Ohjeet: Paina Print Screen. Liitä kuva liitä-toiminnolla (paste) tekstin- tai kuvankäsittelyohjelman, esimerkiksi Wordin asiakirjaan. Tallenna tiedosto .doc, .jpg tai .pdf-muodossa ja lähetä sähköpostin liitteenä.)
Onko Lindorffilla palvelupistettä, jossa voin käydä henkilökohtaisesti?

Lindorffin päätoimipiste sijaitsee Turussa, Kupittaan aseman kupeessa. Pääkonttorissamme on palvelupiste, jossa saat henkilökohtaista palvelua.

Joukahaisenkatu 6, 3. kerros
Avoinna arkisin kello 8-16

Muualta Suomesta voit olla meihin yhteydessä puhelimella, sähköpostilla tai Lindorff Verkkopalvelun kautta. Katso asiakaspalvelumme yhteystiedot täältä.

Mistä saan tietää, mitä laskuja minulla on perinnässä?
Voit pyytää yhteenvetoa Lindorffin hoidossa olevista veloistasi asiakaspalvelustamme tai tilata sen sähköisesti Velkaneuvojille-osiossa. Toimitamme sinulle kirjallisen yhteenvedon kotiosoitteeseesi kahden viikon kuluessa.
Voinko hoitaa perintälaskuja puolisoni / täysi-ikäisen lapseni puolesta? Miten silloin toimin?

Voit hoitaa laskuihin ja perintään liittyviä asioita toisen täysi-ikäisen, esimerkiksi puolisosi tai lapsesi puolesta, jos sinulla on siihen henkilöltä saatu valtuutus.

Yksittäistä laskua koskevassa asiassa valtuutus voidaan antaa asiakaspalveluumme myös puhelimitse. Pankkien, rahoitusyhtiöiden ja vakuutusyhtiöiden velkoja koskevissa asioissa pyydämme kuitenkin valtuutuksen aina kirjallisena.

Valtakirja-mallin ja muita neuvoja omaisille löydät Velkaneuvojille-osiosta.

Mitä asioita Lindorffin verkkopalvelussa voi hoitaa?

Lindorff Verkkopalvelussa voit maksaa Lindorffin perimän laskun, siirtää eräpäivää, tehdä maksusuunnitelman tai lähettää meille viestin. Et tarvitse verkkopalveluun erillisiä tunnuksia, vaan palvelu toimii yleisimpien pankkien verkkopankkitunnuksilla.

Palvelussa voit tarkistaa velkatilanteesi, maksaa saatavan, siirtää eräpäivää tai tehdä maksusuunnitelman pankkitunnuksillasi. Siirry Lindorff Verkkopalveluun.

Mikäli tarvitset tiedon kaikista Lindorffin hoidossa olevista veloistasi kirjallisesti, voit tilata saldotodistuksen.

Kun maksat Lindorffin perimän laskun verkkopalvelussa, suoritus näkyy Lindorffin järjestelmissä välittömästi. Siitä voi olla kiiretilanteista apua.

Siirry Lindorff Verkkopalveluun.

Olen yrittänyt soittaa asiakaspalvelunumeroonne, mutta en ole päässyt läpi.

Asiakaspalvelussamme on valitettavasti toisinaan ruuhkaa, erityisesti viikon alkupäivinä. Toivomme, että jaksat odottaa asiakasneuvojan vapautumista tai yrität myöhemmin uudelleen.

Odotteluaikana voit selvitellä tilannettasi itse näillä sivuilla. Voit myös lähettää meille sähköpostia tai hoitaa asian chat-neuvojan kanssa tai Lindorff Verkkopalvelussa.

Mikä on Lindorff Invest Oy? Miten saan sinne yhteyden?

Lindorff Invest on Lindorff Oy:n kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö, joka on erikoistunut saatavakantojen ostamiseen ja hallinnointiin Suomessa.

Lindorff ja Lindorffin asiantuntijat ja asiakasneuvojat huolehtivat tytäryhtiön omistamien saatavien perinnästä, velallisten neuvonnasta ja maksujärjestelyistä. Kysy, mitä voimme asiassasi yhdessä tehdä! Yhteystiedot löydät täältä.

Suurten saatavamäärien hallinnointiin erikoistuneena Lindorffilla on alkuperäistä velkojaa paremmat edellytykset pitää yhteyttä velallisasiakkaisiin, ja hakea velallisen kokonaistilanteen mukaista maksuratkaisua pitkäjänteisesti. Vuosittain joka viidennestä Lindorff Investin velasta sovitaan vapaaehtoinen maksujärjestely.

Mikä on Balancon Assets Oy?

Balancon Assets on Lindorff Investin aikaisempi nimi. Nimi muutettiin vuoden 2011 alussa selvyyden vuoksi.

Lindorff Invest kertoo sidosryhmille ja asiakkaille selkeämmin, että kyseessä on Lindorffin tytäryhtiö, ja että Lindorff on se taho, joka auttaa ja palvelee Investin velka-asioissa.

Miten tietoni suojataan ja miten niitä käsitellään chat-palvelussa?

Chat-palvelu on avoin kaikille netin käyttäjille, ja neuvoja voi kysyä myös nimimerkillä. Silloin kun keskustelu koskee Lindorffin hoidossa olevaa asiaa, chatissä käsitellään samoja henkilötietoja kuin muissakin asiakaspalvelukanavissa, esimerkiksi puhelimessa. Asia tunnistetaan ensisijaisesti asiakkaan antamalla asianumerolla, mutta jos se ei ole asiakkaan tiedossa, kysytään nimeä ja henkilötunnusta.

Keskustelu käydään reaaliaikaisesti kahden osapuolen välillä. Muiden pääsy keskustelun sisältöön estetään teknisesti https-suojatulla yhteydellä.

Keskustelun päätyttyä Chat-neuvojan laatima yhteenveto sekä yksityiskohdat sopimuksista, esimerkiksi maksusuunnitelman sisällöstä ja aikataulusta, tallennetaan Lindorffin asiakastietojärjestelmään. Tietoja säilytetään järjestelmässä laskua tai velkaa koskevan raportointivelvollisuuden päättymiseen saakka. Raportointivelvollisuus määritellään Lindorffin ja alkueräisen laskuttajan tai velkojan välisessä palvelusopimuksessa

Chat-palvelu ei toimi oikein. Missä vika?

Seuraavat Web-selaimet ovat virallisesti tuettuja chat-palvelua varten:

 1. Internet Explorer versio 6.0 ja uudemmat
 2. Firefox versio 1.0 ja uudemmat
 3. Netscape versio 8 ja uudemmat

Jos käytät jotain muuta kuin yllä mainittua selainta tai mainittujen selainten vanhempia versioita, chat-palvelu ei välttämättä toimi oikein.

Varmista myös, että selainasetuksesi sallii evästeet, ponnahdusikkunat ja Java Script -komentosarjat.