Velkojen järjestely

Etsitkö keinoja velkojen voittamiseksi? Tältä sivulta löydät hyödyllisiä työkaluja kokonaistilanteen selvittämiseksi ja asiointiin Lowellin kanssa silloin kuin velkoja on paljon.

Lähetä valtakirja

Hoidatko velka-asioita toisen henkilön puolesta?

Voit hoitaa perintään ja velkoihin liittyviä asioita toisen täysi-ikäisen puolesta, jos sinulla on siihen henkilöltä saatu valtuutus.

Tulosta valtakirja tästä

Tulosta pdf Tulosta Word

Voit myös laatia vapaamuotoisen valtakirjan. Tärkeintä on, että siinä on sinun sekä valtuutuksen antajan nimien ja henkilötunnusten lisäksi valtuutuksen antajan allekirjoitus.

Esimerkiksi: Tällä valtakirjalla minä, Maija Meikäläinen, henkilötunnus, valtuutan Matti Meikäläisen, henkilötunnus, selvittämään ja sopimaan puolestani Lowellin perinnässä olevia velkojani. Tämä valtuutus on voimassa pp.kk.vvvv saakka. Päiväys ja allekirjoitus.

Toimita valtakirja Lowelliin

 • Oma Lowell -palvelussa Omat tiedot -välilehdeltä
 • Postitse: Lowell Suomi Oy, Asiakaspalvelu, PL 20, 20101 Turku

Tallennamme valtuutusta koskevan tiedon asiakastietoihin. Yksittäistä laskua koskevan asian voi hoitaa toisen puolesta puhelimitse, jos henkilö on puhelun aikana läsnä. Pankki-, rahoitus- ja vakuutusasioissa pyydämme kuitenkin valtuutuksen aina kirjallisena.

Lataa saldotodistus

Mikä on velkojen kokonaistilanne?

Ihan ensiksi on tärkeää selvittää velkojen kokonaistilanne pyytämällä yhteenvetoa veloista perintäyhtiöiltä ja ulosotosta.

Lowellin saldotodistuksen saat helposti Oma Lowell -verkkopalvelusta. Saldotodistus sisältää sinulle kuuluvat Lowellin perinnässä olevat velat ja kattaa myös parhaillaan ulosottoperinnässä olevat, Lowellin hoitamat asiat.

Saldotodistuksessa jokaisesta velasta näytetään:

 • Saatavan peruste
 • Velan kokonaissaldo eriteltynä pääomaan, korkoihin ja kuluihin
 • Velkojan nimi (jos vaihtunut, myös alkuperäisen velkojan nimi)
 • Velan osalliset (päävelalliset, kanssavelalliset, takaajat)
 • Osallisten velalle maksamat suoritukset
 • Velan syntymisajankohta (jos tieto on tallennettu velkojan rekisteriin) ja velan eräpäivä
 • Velan alkuperäinen luotto-, lasku-, tai viitenumero ja Lowellin asianumero
 • Tuomiollisissa veloissa näytetään tuomioistuin ja tuomion antamispäivä

Laske maksuvara

Miten suoriutuisit veloista?

Laskemalla maksuvarasi saat käsitystä siitä, minkä verran sinun pitäisi pystyä lyhentämään velkojasi kuukaudessa.

Velkatilannetta voi olla vaikea hahmottaa ja hallita, jos velkaa on usealle taholle eivätkä rahat tunnu riittävän kaikkiin menoihin. Laskemalla tulosi ja välttämättömät menosi saat selville maksuvarasi, eli sen, kuinka paljon sinulle pitäisi jäädä kuukaudessa rahaa velkojen maksamiseen.

Velat on mahdollista hoitaa vapaaehtoisilla velkajärjestelyillä, joissa veloista sovitaan uusi maksusopimus velkojien kanssa. Oma maksuvara kannattaa selvittää ennen kuin otat yhteyttä velkojiin. Laskemalla maksuvarasi voit myös etukäteen testata, miten velkojen maksu tulevaisuudessa tapahtuisi.

Jos velkojasi järjestellään, maksuvaran pitää riittää kaikkien, myös muiden kuin Lowellin perinnässä olevien velkojen hoitoon. Maksuaika voi olla useita vuosia ja velkoja pitää pystyä lyhentämään maksuvaran suuruisella summalla joka kuukausi sovitun ajan.

Henkilökohtainen kuukausittainen maksuvara on perusta sille, voidaanko velkoja järjestellä uudelleen velkojien kanssa. Lowell käyttää tämän laskurin mukaista maksuvaralaskentaa päättäessään vapaaehtoisista velkajärjestelyistä.

Maksuvaralla tarkoitetaan summaa, joka jää velkojen hoitamiseen, kun tuloista vähennetään välttämättömät elämiseen liittyvät menot. Maksuvara on perusta velkojen järjestelemiselle velkojien kanssa.

Hae ratkaisua

Kokonaistilanteen herraksi?

Vapaaehtoiset velkojen järjestelyt on tarkoitettu ratkaisuksi, jolla henkilö saa taloudellisen tilanteensa hallintaan sopimalla velkojen hoidosta.

Vapaaehtoisesta velkojen järjestelystä voi neuvotella Lowellin kanssa silloin kun maksuvara riittää velkojen hoitamiseen koko sovitun ajan, ja henkilö sitoutuu yhdessä tehtyyn sopimukseen.

Järjestely on tarkoitettu ratkaisuksi kokonaistilanteeseen ja auttamaan veloista selviytymisessä. Siksi järjestelyjä ei sovita yksittäisistä veloista vaan järjestelyn tulee kattaa kaikki Lowellin hoidossa olevat velat myös ulosottoperinnässä olevien velkojen osalta. Huomathan myös, että Lowell voi sopia järjestelystä vain hoitamiensa velkojen / edustamiensa velkojien osalta

Vapaaehtoiset järjestelyt Lowellin kanssa

 • ovat ensisijaisesti maksuaikajärjestelyjä, joissa Lowellin hoidossa olevat velat maksetaan kuukausilyhennyksiin perustuvan, pitkäaikaisen maksuohjelman aikana.
 • Jos maksuvara ei riitä kaikkien velkojen suorittamiseen kohtuullisessa ajassa, voidaan velkoja sovitella. Tällöin maksuohjelma sovitaan kiinteäksi ajaksi (esimerkiksi 7 vuotta).
 • Velat voidaan myös suorittaa kertasuorituksena uuden järjestelyluoton avulla. Järjestelyluotto on mahdollista saada pankista esimerkiksi Takuusäätiön takauksella tai omilla vakuuksilla. Myös kuntien sosiaalista luottoa voidaan myöntää velkojen hoitamiseksi. Jos olet hakemassa järjestelyluotolle Takuusäätiön takausta, sovimme veloistasi tilapäisen maksusuunnitelman takauskäsittelyn ajaksi.
 • Jos maksuvara on negatiivinen tai hyvin lähellä nollaa, suosittelemme hakemaan virallista velkajärjestelyä. Lowellin edustamat velkojat eivät hyväksy vapaaehtoisia nollaohjelmia eli järjestelyjä, joissa kaikki velat annetaan anteeksi.

Lowellin velkajärjestelyjä käsittelevä tiimi auttaa ja palvelee velallisia ja velkaneuvojia silloin kun velkaongelmiin haetaan kokonaisvaltaista ratkaisua. Yksittäisiä velkoja koskevissa asioissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

 • Lowellin vapaaehtoiset velkajärjestelyt
 • Puh: 02 2700 300
 • Sähköposti: VapaaehtoinenVj@lowell.com

Tulosta hakemus ja täyttöohjeet

Velkajärjestelyhakemus ja täyttöohjeet Velkajärjestelyhakemus Velkajärjestelyhakemuksen täyttöohjeet

Pyydämme hakemuksessa maksuvaralaskelmaa sekä Lowellin hoidossa olevien velkojen lisäksi tiedot myös henkilön muista veloista ja luotoista. Voit hakea vapaaehtoista velkajärjestelyä myös virallisen velkajärjestelyn hakemuksella.

Toimita hakemus Lowellille

 • Sähköpostitse liitetiedostona: VapaaehtoinenVj@lowell.com
 • Postitse: Lowell Suomi Oy, vapaaehtoiset velkajärjestelyt, PL 20, 20101 Turku

Hakemuksen saavuttua ilmoitamme hakijalle hakemuksen käsittelyajan.

HUOMAATHAN KUN HAET VAPAAEHTOISTA VELKAJÄRJESTELYÄ
 1. Onnistunut velkojen järjestely edellyttää, että kaikki velat, tulot ja menot sekä tiedossa olevat muutokset on selvitetty.
 2. Tarkoituksena on velkatilanteen lopullinen ratkaiseminen. Siksi järjestely edellyttää, että sen aikana henkilö ei velkaannu lisää, eli ota uusia luottoja.
 3. Tietyissä tapauksissa velkojen vapaaehtoisesta järjestelystä tehdään luottotietoihin merkintä (TK), joka säilyy kaksi vuotta.
 4. Jos velkajärjestelysopimuksessa kohtuullistetaan saatavia, velkoja voi vaatia järjestelyn aikana maksuvaran parantuessa saatavalle lisäsuorituksia. Niiden määrä lasketaan Velkajärjestelylain mukaisesti (Velkajärjestelylaki 35 a §). Lisäsuoritusvelvollisuus koskee sopimuksen viittä ensimmäistä vuotta. Lisätietoja: lisasuoritukset@lowell.com
 5. Selvitämme lisäsuoritusvelvollisuuden henkilön toimittamien selvitysten perusteella joka vuosi. Näin vältetään tilanne, jossa maksuohjelman päättymisen jälkeen lisäsuoritusvelvoitteista onkin syntynyt uusi iso velka

Virallinen velkajärjestely

Maksukyvyttömyys on pysyvä? — Velkajärjestely tuomioistuimesta

Jos velkatilannetta ei pysyvän tai pitkäaikaisen maksukyvyttömyyden vuoksi pystytä ratkaisemaan vapaaehtoisin keinoin, viimeisenä vaihtoehtona on selvittää mahdollisuudet lakisääteisen velkajärjestelyyn.

Velkajärjestelyä haetaan kotipaikan käräjäoikeudelta.

Velkajärjestelyhakemukset
Tulosta virallisen velkajärjestelyn hakulomakkeet. Voit käyttää samaa lomaketta myös, kun haluat selvittää mahdollisuudet vapaaehtoiseen velkojen järjestelyyn Lowellin kanssa.
Lomakkeet Oikeuslaitoksen sivuilla

Talous- ja velkaneuvojat
Talous- ja velkaneuvojat auttavat hakemuksen täyttämisessä.
Velkaneuvojien yhteystiedot talous- ja velkaneuvonnan sivuilla
Löydät myös lisätietoa velkajärjestelyasioista talous- ja velkaneuvonnan sivuilta.

Monissa tapauksissa velkoja valtuuttaa perintäkumppaninsa, esimerkiksi Lowellin, neuvottelemaan järjestelystä puolestaan. Tällöin Lowellin lakimiehet tutkivat käräjäoikeuteen toimitetut hakemukset ja maksuohjelmaehdotukset velkojan puolesta ja vastaavat myös saatavia koskeviin kyselyihin ja lausumapyyntöihin.

Velkajärjestelyn aikana Lowell voi myös hakea velkojan puolesta käräjäoikeudelta maksuohjelmaan muutosta, lisäsuoritusvelvollisuuden vahvistamista tai, henkilön laiminlyödessä maksuohjelman noudattamisen, velkajärjestelyn raukeamista.

EI MERKINTÄÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksumuistutuksen tai maksuvaatimusten saamisesta EI seuraa merkintöjä luottotietoihin, paitsi jos kyse on maksamattomista luottokortti- tai osamaksuista. Lue lisää luottokortti- ja osamaksuista FAQ-osiossa.

MERKINTÄ LUOTTOREKISTERIIN

Maksuhäiriömerkintä seuraa maksamattomasta laskusta,

Maksuhäiriömerkintä säilyy sen asteesta riippuen kahdesta neljään vuotta. Luottotietorekisteriä pitävät Suomessa Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Luottotietoyhtiöt ilmoittavat ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä lähettämällä ns. ensirekisteröinti-ilmoituksen. Lue maksuhäiriömerkinnästä lisää FAQ-osiossa.

VARATTOMUUSMERKINTÄ LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Jos ulosottoperinnässä ei löydy ulosmittauskelpoista tuloa eikä omaisuutta, ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa ulosottoasian velkojalle (varattomuuseste). Varattomuudesta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Velkoja voi jatkaa velan vapaaehtoista perintää maksuvaatimuskirjeillä ja lähettää velan myöhemmin uudelleen ulosottoon. Lue lisää varattomuusmerkinnästä FAQ-osiossa.